Міжособистісні відносини в групі

Виробничий колектив, що являє собою специфічне соціаль­но-психологічне утворення, наповнений системою міжособис-тісних відносин, що виявляється у вигляді групової активності. Міжособистісні відносини трудового колективу опосередковані цілями й завданнями, що стоять перед підрозділом господарства. Тут відносини, природно, відповідають ідейно-політичним настано­вам нашого суспільства.

Кожна окрема людина орієнтована на цілком визначену сис­тему цінностей, тобто в кожної людини є своя ціннісна орієнтація. Сукупність індивідуальних ціннісних орієнтацій становить цін-нісно-орієнтаційну єдність колективу (ЦОЄ). Якщо колектив має ЦОЄ, що виявляється в спільно-корисній діяльності, то і професійні міжособистісні відносини членів колективу будуть упорядкованими. За таких умов люди, втягнуті в процес вирішення групових задач, усі свої внутрішні проблеми відсувають на другий план: у ході активної роботи майже не залишається місця для особистих переживань.

Дослідження психологів свідчать, що феномен ЦОЄ притаман­ний усім колективам нашого суспільства. Звідси зрозуміло: щоб успішно керувати міжособистісними відносинами трудового колек­тиву, потрібно знати рівень його ЦОЄ.


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

З метою оцінювання цього феномена вдаються до спеціальної методики, яку запропонував Р. Вайсман. Сутність її полягає в тому, що членам колективу пропонується перелік якостей особистості, і кожний повинен вибрати з нього п'ять таких якостей, котрі він вважає найбільш цінними для успішної спільної діяльності. Якості, що містить опитувач, враховують професійну спрямованість дослі­джуваного колективу. Рівень ЦОЄ, %, визначається за формулою:

ЦОЄ- ЯЛТМ-100, (8.1)

N

Де

Н — сума виборів, що припадають на п'ять якостей, які одержа­ли в даній групі максимальну перевагу;

М — сума виборів, що припадають на п'ять якостей, які одержа­ли в даній групі мінімальне число виборів;

N — загальне число виборів, зроблених членами даної групи.

Відповідно до формули, якщо всі без винятку члени колективу виберуть ті ж самі якості особистості, то загальна кількість виборів, що припадають на відповідні п'ять якостей, фактично дорівнювати­ме сумі всіх виборів, зроблених членами колективу, тобто Я дорів­нюватиме N ,а М — нулю; уся формула зводитиметься до одиниці. У результаті значення показника становитиме 100 %, що є свідчен­ням збігу думок групи щодо ціннісних факторів. Якщо ж розподіл виборів виявиться випадковим (не буде збігів), то показник ЦОЄ дорівнюватиме нулю. Про успішне управління міжособистісними відносинами на рівні професійної діяльності колективу свідчить зростання рівня ЦОЄ. Низький рівень ЦОЄ є показником непо­годженості думок і насторожує, оскільки означає, що в міжособис-тісному спілкуванні колективу існують якісь збої. Якщо незважа­ючи на зусилля, докладені з метою активізації спільної діяльності працівників щодо вирішення завдань, що стоять перед підрозділом, поліпшення в міжособистісних відносинах не спостерігається, то є підстави припускати, що в колективі існують негативні тенден­ції на рівні неформальних груп.1911404735255083.html
1911441785426638.html
    PR.RU™