Вимоги до оформлення дипломної роботи

Зміст дипломної роботи повинен відповідати таким загальним вимогам: чіткість побудови, логічна послідовність, переконлива аргументація, точність визначень, конкретність викладення результатів досліджень, доведеність висновків і обгрунтованість рекомендацій.

Обсяг дипломної роботи – не менше 5,5 - 6,5 друкованих аркушів (1 др. арк. – 16стор., тобто 100-120 стор.) з одного боку аркушу формату А4 (210 х 297 мм) комп’ютерного тексту (інтервал 1,5; шрифт № 14 “Тimes New Roman” чи інший схожий), або машинописного тексту (інтервал 1,5) без скорочень слів (крім загально прийнятих), у тому числі з додаванням таблиць, рисунків (графіків, діаграм) та інше. Кожна сторінка роботи повинна мати береги (поля) з чотирьох сторін таких розмірів: лівий - не менше 30 мм, правий - не менше 20 мм, верхній і нижній - не менше 20 мм.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш – пояснювальна записка до дипломної роботи за формою Н.9.02 (додаток 5), після якої подається реферат, зразок якого подано в додатку 6. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер треба проставляти у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Заголовки структурних частин дипломної роботи Зміст, Вступ, Розділ, Висновки і пропозиції, Список використаної літератури, Додатки друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу відповідно до розділу в підбір до тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, наприклад: 1.1., 1.2., 1.3; 2.1., 2.2., 2.3, як це показано в орієнтовному змісті дипломної роботи (див. додаток 7).

Також послідовно необхідно нумерувати по розділам всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки), які іменуються рисунками (наприклад: “Рис.1.5 …” - п’ятий рисунок першого розділу). Номер рисунку і його заголовок розташовувати після ілюстрації.На рисунок і таблицю необхідно робити посилання по тексту роботи. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відповідає її змісту. Він має розміщуватися під словом «таблиця». При переносі частини таблиці на інший аркуш /сторінку/ слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Їх номер складається з номеру розділу і порядкового номеру формули в розділі, між ними ставлять крапку. Номер формули слід писати біля правого берега аркушу на рівні відповідної формули в круглих дужках.

При посиланні в тексті на джерела інформації слід навести у квадратних дужках їх порядковий номер та номер сторінки, наприклад: “… у праці [6; 10] зазначено …”.

Список використаної літератури треба зазначати в алфавітному порядку після урядових джерел, які розміщувати в такій послідовності: закони України; укази Президента України; постанови Верховної Ради та Кабінету міністрів України; накази і листи держустанов, Національного банку України; книги, монографії і журнальні статті; матеріали підприємств та відомств.

Відомості про книги повинні мати таку послідовність: прізвище та ініціали автора, назву, найменування видавництва, рік видання, номер видання, сторінки, на які були посилання за текстом, або кількість сторінок у праці (див. Перелік рекомендованої літератури).

Кожен додаток повинен починатися з нового аркушу в правому куті друкується слово “Додаток …” і поруч номер, що його позначає, наприклад: “Додаток 1”, “Продовження додатку 1”. В межах кожного додатку нумеруються рисунки, таблиці, формули, що в них розміщені, наприклад: Рис. 1.2 (тобто другий рисунок першого додатку). Заголовки додатків друкуються малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки.

Завершена дипломна робота закріплюється в тверду обкладинку у типографії, підписується студентом і здається науковому керівнику. для підготовки відгуку, орієнтовна схема якого наведена в додатку 8. Зразок пояснювальної записки до дипломної роботи за формою Н.9.02 наведено в додатку 5. Зразок реферату до пояснювальної записки до дипломної роботи наведено в додатку 6.

Студенту слід подати керівнику проект дипломної роботи з суті виконаної теми, основний зміст якого повинен відображати розроблені їм рекомендації та можливості реалізації на підприємстві - об’єкті дослідження, а також відповідний ілюстративний матеріали (демонстраційні таблиці, малюнки і т.д.).

Студент, який не виконав роботу у встановлений термін або подав роботу, яка не відповідає вимогам, не допускається до захисту. Орієнтовний зміст дипломної роботи наведено у додатку 7.


1911926685214323.html
1912024349163595.html
    PR.RU™