Сұраныстарды басқару

Сұраныстар конструкторы терезесінде бұл меню сұранысты басқарушы командалардан тұрады:Cұрату объектісі

Сұрату(Запрос)-арқылы бір уақытта бірнеше кестелерден мəліметтерді таңдауға болады. Жалпы Сұрату дегеніміз бір немесе бірнеше кестеде кейбір əрекеттерді орындау үшін қойылатын талаптар. Мұндай талаптар арнаулы тілде (SQL) бағдарламаланады.

Сұрату- қолданушылардың талабы бойынша шарттарға байланысты бір немесе бірнеше кестелердегі жазуларды таңдап, жеке құжат ретінде пайдаланады. Access-те мұндай сұратудың бес түрі бар: таңдамалы, параметрлі, айқастырылған жəне нəтижелі сұрату. МҚ-да көбінесе Таңдамалы сұрату қолданылады. Сұратуды- МҚ-ның басқа объектілері сияқты əртүрлі жолдармен құруға болады. Сұрату құру шеберлерінің біреуімен де құруға болады. Сұратудағы мəліметтерді бірнеше рет шығару үшін немесе баспаға шығару үшін Форма ісмері (Мастер форма) немесе Есеп ісмерін(Мастер отчетов) қолданады іс жүзінде шебер керекті сұратуды автоматты түрде құрып береді. Егер есеп пен формаға байланыссыз іс жүргізу керек болса, онда жай сұрату ісмерін пайдалануға болады.Параметрлі сұратуды төмендегідей құруға болады:

1. Таңдау сұратуында Конструктор тəртібіне өту керек;

2. Іріктеу шарттары(Условия отбора) жолына қажетті шарттарды квадрат жақша ішіне жазу

керек;

3. Құрылған сұратудығ дұрыстығын тексеру үшін сұратуды іске қосу керек.Сонда ашылған

Параметрлер мəнін енгіз (Введите значения параметра) сұқбат терезесінде сəйкес мəндерді енгізіп жəне ok батырмасына басу керек;

4. Егер сұрату құру кезінде алдында құрған сұратуды қолданатын болса, онда параметрлі сұратуды жаңа атпен сақтау қажет.Сұқбат терезде параметрлі мəндер мəтінмен берілсе, онда бұл параметр қандай мəлімет енгізу керек екенін көрсетеді.

Нəтижелік сұрату-мəліметтердің сандық есебін шығару үшін құылады. Егер іс жүзінде жай сұрату ісмері арқылы таңдалған өрістер арасында сандық мəліметтер бар бол- са, онда сандық мəліметтерін шығаруға болады. Кез-келген сұратулардан нəтижелі сұрату құруға болады.

Мəліметтердің есебін шығару үшін таңдау сұратуын Конструктор тəртібінде ашу

керек.Операцияларды топтау(Группировка операции) батырмасын басса,Сұрату блогында топтау жолы пайда болады. Бұл мəнді нəтиже есебін шығаратын өрісте қалдыру қажет.Басқа өрістер үшін нəтижелі функциялар тізімінің терезесін ашып,керек функцияны таңдап, өрістің осы жолына қояды. Мынандай функциялар тізімі бар: Avg, Count, Fіrst, Last, Mіn, Max, StDew, Sum, Var. Айқастырылған сұрату-кестедегі немесе сұратудағы екі немесе одан да көп қатардағы мəліметтерді жинақтау үшін қолданылады. Егер бірнеше кестедегі мəліметтерді жинақтау үшін айқастырылған сұрату құру керек болса, алдымен жай сұру ісмерін құрып алып, оны айқастырылған сұрат Есеп объектісі

Пішінмен жұмыс.

Пішін – дерекқор бағдарламасына пайдаланушылық интерфейсін жасау үшін пайдаланылатын дерекқор нысаны.Пішін терезесінде кестелерді енгізу мен көрі шін қолданылады. Ол экранда бейнеленген ақпараттың көлемін шектеуге мүмкіндік ьереді, және оны тиісті түрде көрсетеді. Шебердің көмегімен пішінді, оған алдын ала құрылған шаблоның біріне сәйкес орналастырып берілген кестенің өрістерін енгізе отырып, құруыңызға болады. Пшіннің конструкторы көмегімен кезкелген күрделі дәрежедегі пішіндерді құрасыз. «Байланысты» пішін – кесте немесе сұрау сияқты деректер көзіне тікелей қосылған пішін және оны сол деректер көзінен деректерді енгізу, өңдеу немесе көрсету үшін пайдалануға болады. Осыған ұқсас, деректер көзімен тікелей байланыспайтын, бірақ басқару түймешіктері, ендері немесе басқару элементтерін қолдануға қажетті басқа да басқару элементтері бар «байланысты емес» пішінді жасауға болады. Кейбір пайдаланушыларға өрістері көп кестеден бірнеше жолды ғана көру керек болуы мүмкін. Сол пайдаланушыларды сондай өрістерді ғана қамтитын пішінмен қамтамасыз ету олардың дерекқорды пайдалануын жеңілдетеді. Сондай-ақ, жиі орындалатын әрекеттерді автоматтандыру үшін пішінге басқару түймешіктерін және басқа да мүмкіндіктерді қосуға болады.Байланысты пішіндерді адамдарды дерекқорды көріп, қол жеткізетін терезе деп ойлаңыз. Тиімді пішін дерекқордың пайдаланылуын жылдамдатады, себебі адамдарға керегін іздеудің қажеті болмайды. Көзге көрінетін тартымды пішін дерекқормен жұмыс істеуді жағымды әрі өнімді ете түседі және қате деректердің енгізілуіне де жол бермеуге көмектесуі мүмкін.

Пішінге мәтін енгізу.Шарлау аумағы ішіндегі қолданылатын пішінді екі рет басыңыз. Бұл пішін көрінісіндегі пішінді ашады.Меңзерді келесі басқару элементінің ішіне қойып, содан кейін мәтінді қажетінше теріңіз, өзгертіңіз немесе пішімдеңіз. Пішімдеу туралы ақпаратты осы мақаладағы Жазба деректеріне RTF пішімін қолдану бөлімінен қараңыз.Өзгерістерді дерекқорға енгізу үшін Өзіндік қойындысының Жазбалар тобындағы Жазбаны сақтау пәрменін таңдаңыз. Балама ретінде, SHIFT+ENTER пернелерін басуыңызға да болады.Кестедегі немесе пішіндегі мәтінді көшіру, қиып алу және қою.Көшірілетін немесе қиып алынатын мәтінді бөлектеңіз.

Өзіндік қойындысының Аралық сақтағыш тобындағы не Көшіру, не Қиып алу түймешігін басыңыз. Балама ретінде, көшіру үшін CTRL+C немесе қиып алу үшін CTRL+X пернелерін басуыңызға болады.Мәтінді кез келген қисынды орынға, мысалы, басқа бір кестедегі немесе пішіндегі жазбалар өрісіне, Word құжатына, Microsoft Office Excel 2007 жұмыс парағына, электрондық пошта хабарына немесе мәтін ұясындағы басқа бір орынға қойыңыз. Содан кейін, Қою түймешігін басыңыз. Балама ретінде, қою үшін CTRL+V пернелерін басуыңызға болады.


1913478741003246.html
1913594191362305.html
    PR.RU™