Завдання 11. Визначте рядки, у яких усі слова утворені ПРЕФІКСАЛЬНИМ способом

СЛОВОТВІР

1. Словотвір як розділ мовознавства.Поняття про твірну основу, словотвірний тип, словотвірне значення слова.

2. Морфологічні способи словотвору.

3. Неморфологічні способи словотвору.

Література

Вакарюк Л. Українська мова. Морфеміка і словотвір / Л. Вакарюк, С. Панцьо. – Тернопіль, ЛІЛЕЯ, 1999.

Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська. – К., 1998.

Сучасна українська літературна мова : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, Н. І. Тоцька та ін. / За ред. А.П. Грищенка. — К. : Вища шк., 2002.

Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін. / За ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2000.

Словники

Морфемний словник : Близько 36 000 слів / Укл. Л.М. Полюга. – К. : Рад. школа, 1983.

Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська.– К. : Освіта, 1995.

Завдання (1-6, 8,9, 11-14, 17, 22, 23, 25)

Завдання1. Підготуйтеся до відповідей на теоретичні питання.

Завдання 2. Визначте рядки, у яких УСІ слова НЕМОТИВОВАНІ.

А мудрий, кріт, зима, ліс, співають

Б учити, зелень, вовк, дим, рука

В пишу, ми, мати, кущ, співак

Г стіна, спати, ледачий, сирота, лист

Завдання 3. Визначте рядки, у яких УСІ слова мотивуються ІМЕННИКАМИ.

А шахтар, злюка, пейзажист, печиво, земелька

Б овочівник, перина, словничок, береговий, добродійний

В Зауралля, грамотій, придніпровський, біг, липовий

Г подорожник, мирянин, присусідитися, знешкодити, консульство

Завдання 4. Визначте рядки, у яких УСІ слова мотивуються ПРИКМЕТНИКАМИ.

А юнь, хорошіти, по-синівському, тихо, мудрість

Б сивизна, премудрий, хитро, святість, щасливий

В мудрішати, доброта, неземний, замріяно, по-українськи

Г неплодоносний, смішнуватий, голубінь, по-моєму, зелень

Завдання 5. Визначте рядки, у яких УСІ слова мотивуються ДІЄСЛОВАМИ.

А виклик, снідання, перегук, гульма, палій

Б утома, заспів, виспівування, хвастун, хитрун

В вимога, воскресіння, травма, домосідка, приповідка

Г сидячи, пустун, розвідка, торохтій, безперервно

Завдання 6. Назвіть рядки зі слів, твірними основами яких є основи РІЗНИХ частин мови.

А одвірок, сьогоднішній, охоронець, привласнити, тричі

Б трійка, червоніти, сплеск, підніжка, хорошун

В ковзаняр, тикати, підкова, завтрашній, нелюбимий

Г окоренок, десятеро, знеболювати, кишнути, промовець

Завдання 7. Визначте, основи яких частин мови послужили твірними основами пропонованих слів. Одержані відомості занесіть до таблиці, використовуючи порядковий номер пропонованих слів.

іменник прикметник дієслово числівник прислівник займенник службові слова, вигук

1 незрушний

2 зверхньо

3 удосконалити

4 сильненько

5 видолинок

6 рівнобічно

7 десятка

8 простодушничати

9 викати

10 по-сьоме

11 задкувати

12 цілитель

13 якийсь

14 дореволюційний

15 випроменити

16 літописний

17 відлюдькуватість

18 облегшити

19 описування

20 двоїстість


Завдання 8. Назвіть порядкові номери слів, утворених від НЕПОХІДНОЇ твірної основи.


1 двійка

2 свояк

3 квітникар

4 хворобливий

5 Примор’я

6 відновлення

7 мудро

8 хотіння

9 піднебесний

10 трикутничок

11 ніжнішати

12 пролісок

13 учениця

14 виголитися

15 червоніти

16 переписати

17 юнацький

18 предивний

19 легендарно

20 по-твоєму


Завдання 9. Виділіть слова, утворені від СКЛАДНОЇ твірної основи, а НЕ ДВОХ чи БІЛЬШЕ основ. Запишіть їх порядкові номери.


1 самовисміювання

2 одноосібництво

3 самозаглиблено

4 десятибальний

5 дружелюбність

6 вічномерзлий

7 одноосібницький

8 землекористувач

9 залізобетонний

10 дармоїдствувати

11 малосольний

12 густонаселений

13 швидкоплинність

14 животворити

15 горицвіт

16 плоскогір’я

17 тонкостволий

18 тисячоголосо

19 сивоголовець

20 злозичливець


Відповідь:

Завдання 10. Відтворіть словотворчі ланцюжки від найскладнішого до невивідного (немотивованого) слова. Запишіть їх, використовуючи порядкові номери.

Зразок: 5←2←4←1←3

А1. Примірювачка. 2. Примірювати. 3. Міряти. 4. Примірювач.

Б 1. Співати. 2. Приспівування. 3. Приспівувати. 4. Приспівати.

В 1. Сміхотливість. 3. Сміх. 3. Сміхота. 4. Сміхотливий.

Г 1. Дешевшати. 2. Дешевий. 3. Здешевлення. 4. Дешевший. 5. Здешевіти.

Завдання 11. Визначте рядки, у яких усі слова утворені ПРЕФІКСАЛЬНИМ способом.

1 сув’язь, архінебезпечний, встояти, розлетітися, вбити

2 прадавній, аморальний, дехто, навдибки, співпраця

3 відусюди, антигуманний, доїхати, неважко, возревнувати

4 надзвичайний, приказати, розсідатися, повсякдень, анітрохи


1914025624397223.html
1914077105858798.html
    PR.RU™