Загальні хімічні властивості неметалів.

Типові неметали легко взаємодіють з металами:

2Mg+O2=2MgO; 2К+Cl2=2КCl.

Різні неметали можуть реагувати і між собою:

S+O2=SO2,, Н2+ Cl2=2НCl, N2+3H2=2NH3.

Більшість неметалів не реагують з водою, а лише розчиняються в ній. Інтенсивно реагує з водою фтор:

2F2 + 2H2O = 4 HF + O2.

Нітратна та деякі інші кислоти, які мають великі окислювальні властивості, можуть окислювати деякі неметали:

S + 2HNO3 = H2SO4 +2 NO­.

Деякі неметали можуть реагувати з розчинами лугів:

Si + 2KOH + H2O = K2SiO3 + 2H2­ Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2О.

Хімічні властивості Оксигену.

Оксиген – найпоширеніший елемент у хімічному складі земної кори, його вміст становить 47 мас.%. Кисень – проста речовина, утворена Оксигеном, міститься в атмосферному повітрі (21 об.%), але більша частина знаходиться у зв’язаному стані. Оксиген входить до складу води, силікатів, алюмосилікатів, сполук тваринного і рослинного походження. Крім О2 в повітрі (в основному на висотах 20-30 км) в невеликих кількостях міститься алотропна модифікація Оксигену – О3 (озон), який має велике значення, оскільки затримує короткохвильове випромінювання Сонця, яке є дуже небезпечним для всіх живих організмів.

Основною ступінню окиснення оксигену є –2. В пероксидах він має ступіньокиснення –1 (Н2О2, Na2O2), в супероксидах –0,5, а в сполуці зі флуором +2 і +1 (OF2 , O2F2).

Оксиген – типовий активний неметал. За реакційною здатністю він поступається тільки галогенам. Взаємодія багатьох речовин з киснем має характер горіння. При цьому кисень виступає в якості окисника. Для дихання людей та тварин потрібний кисень. При суттєвому зменшенні вмісту кисню в повітрі дихання стає неможливим. Зменшення концентрації кисню в повітрі до 12-14% припиняє процес горіння більшості речовин. На цьому явищі побудовано і один з методів гасіння – метод флегматизації. В якості флегматизаторів використовують негорючі гази: CO2, N2, Ar, пари води.

З більшістю простих речовин кисень реагує безпосередньо за звичайних умов або при нагріванні. З киснем практично не реагують інертні (благородні) гази, благородні метали, галогени та азот.Більшість металів та неметалів сполучається з киснем:

4Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3; 4 P + 5 O2 = 2 P2O5; S + O2 = SO2.

При горінні складних речовин у кисні або повітрі при достатній кількості кисню утворюються, в більшості випадків, вищі оксиди (у випадку Сульфуру – SO2,). За наявності в речовині нітрогену утворюється N2 (NO може утворюватися в невеликих кількостях при температурі вище 1550°С). За наявності в молекулі хлору утворюється НС1, а якщо в цій речовині немає гідрогену, утворюється Сl2.

У випадку недостатньої кількості кисню по відношенню до кількості горючої речовини можуть утворюватися продукти неповного згоряння (С, СО, нижчі оксиди).

Деякі речовини при контакті з киснем повітря самозаймаються. Самозаймання – початок горіння у результаті самоініційованих екзотермічних процесів, які виникають без впливу джерела запалювання. Речовини, які здатні самозайматися при контакті з повітрям і мають температуру самонагрівання нижчу за 500С, називають “пірофорними”. До цієї групи речовин можна віднести: прості речовини, які мають високу хімічну активність (рубідій, цезій, цинкову, магнієву та алюмінієву пудру; білий фосфор), деякі металоорганічні та елементоорганічні сполуки (С2Н5Na, (С2Н5)3Al, Р2Н4, SiН4), пірофорне сірчисте залізо, деякі масла та жири. Деякі з перелічених речовин займаються дуже швидко після контакту з повітрям, інші – через тривалий проміжок часу (масла та жири).

При змішуванні деяких оксигенвмісних сполук з відновниками може відбуватися самозаймання сумішей. Такі реакції характерні для деяких вищих оксидів (Mn2O7, Cl2O7, CrO3) і пероксидів (H2O2, Na2O2).

В пожежній справі кисень використовується як компонент газу для дихання в ізолюючих протигазах.

Приклад 42.

В замкненій посудині змішали 8 г водню і 128 г кисню. Суміш вибухнула. Скільки води утвориться?

Розв'язання.

1. Визначимо кількість водню і кисню в суміші:

n(водню)=m/M=8/2=4 моль; n(кисню)=m/M=128/32=4 моль.

2. Згідно з рівнянням реакції, 2H2 + O2 = 2H2O, водень з киснем реагують у співвідношенні 2:1, тобто кисень знаходиться в надлишку. Тому розрахунки ведемо за воднем.

3. З двох молей водню утвориться 2 моля води, а з 4 відповідно 4 моля.

Відповідь: утвориться 4 моля води.


1915263030098741.html
1915349223737943.html
    PR.RU™