Пам‘ятка студенту-практиканту

Після закінчення практики студенти звітують про її підсумки.

Керівникам практики від навчального закладу до захисту необхідно подати:

- письмовий звіт про виконання програми практики та індивідуального завдання (на титульній сторінці звіту керівник бази практики ставить підпис та скріплює його печаткою підприємства, установи, організації),

- щоденник проходження практики з індивідуальним тематичним планом проходження практики (на титульній сторінці щоденника та на індивідуальному тематичному плані керівник бази практики ставить підпис та скріплює його печаткою підприємства, установи, організації),

- характеристику на студента-практиканта від керівника бази практики (теж підписується керівником та скріплюється печаткою підприємства, установи, організації),

- папку з документами.

Звіт про прохо­дження виробничої практики має містити:

- аналіз проведеної роботи, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практи­ки та індивідуального завдання;

- висновки, пропозиції, зауваження і побажання студента за підсумками юридичної практики;

- список використаних джерел та літератури.

Текст звіту може містити відповідні роз­рахунки, пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо.

Підготовка та захист звітів про проходження практики

Звіт про проходження практики складається в письмовій (друкованій) формі. Загальний обсяг звіту становить 20–25 аркушів формату А4. Звіт складається за результатами проходження практики в цілому і тому має охоплювати інформацію про результати проходження практики в цілому.

Структура звіту така:

- Титульний аркуш: на титульному аркуші ставиться особистий підпис студента, підпис керівника від бази практики, який скріплюється печаткою організації (бази практики), а також підписи керівників від коледжу. Після усного захисту на титульному аркуші звіту виставляється оцінка за результатами проходження практики.

- Зміст, який містить назви всіх розділів і підрозділів звіту із зазначенням сторінок, на яких вони викладені. Рекомендовано передбачати три розділи, третій розділ розкриває виконання індивідуального завдання.

- Вступ. У ньому мають міститись відомості про базу практики, її роль і значення для студента — майбутнього юриста. Також у цій частині звіту має бути окреслено сферу практичної діяльності, у межах якої визначалась мета та основні завдання на базі практики та зроблено їх загальний огляд.

- Основна частина, яка відображає зміст діяльності під час проходження практики, виконані завдання, їх відповідність юридичній спеціальності, зв’язок із фаховою спеціалізацією тощо. У цій частині повинні міститись відомості не тільки про зміст діяльності, але й про форми і способи її організації та контролю. Тут має бути також зазначено, наскільки плідно студент використав можливості конкретної бази практики для формування себе як фахівця в сфері права. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких може визначатися змістом індивідуального тематичного плану практики та індивідуального завдання.

Про результати виконання індивідуального завдання студент повідомляє у звіті окремим розділом (рекомендованого третім розділом).

Тему індивідуального завдання студент обирає з запропонованого переліку індивідуальних завдань яка відповідає сфері діяльності підприємства, установи, організації куди направляється практикант.

- Висновки мають відображати узагальнені результати проходження практики, висновки щодо її ефективності і корисності з погляду набутих вмінь та навичок, стан підготовленості зібраних матеріалів для захисту.

- Список використаних джерел та літератури(не менше 10-ти джерел)

- Додатки(необов’язковий елемент).

Технічні вимоги до оформлення звітів

Звіти оформлюються, як правило, в друкованому вигляді з використанням шрифту Times New Roman, розмір кегля 14 з інтервалом 1,5. Поля: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє та нижнє — 20 мм; сторінки нумеруються у верхньому правому куті; на титульній сторінці номер не ставиться.

Звіт погоджується з керівниками від бази практики та від коледжу, зшивається в єдиний документ (швидкозшивач) та після захисту з відміткою керівників від коледжу здається разом з щоденником проходження практики до архіву коледжу.

До звіту обов'язково додається папка з процесуальними та іншими документами юридичного ділового обігу, що були розроблені за участю практиканта під час проходження практики, інший практичний матеріал, який студент зібрав під час проходження практики.

Звіт про виконання програми практики студент захищає (з ди­ференційованою оцінкою) перед комісією, призначеною наказом по коледжу.

Правила складання індивідуального тематичного плану

та ведення щоденника практики

1. Згідно Наскрізної програми практики студент від керівників виробничої практики по коледжу отримує примірний тематичний план виробничої практики.

2. Остаточний індивідуальний тематичний план має бути складений у перші дні по прибуттю на базу практики з урахуванням особливостей бази практики. В цей же ж термін індивідуальний тематичний план має бути погоджений з керівником від бази практики (керівником є посадова, службова особа, що очолює підприємство, установу, організацію) та затверджений ним (підпис керівника скріплюється печаткою).

3. Студент-практикант зобов‘язаний щодня коротко записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання індивідуального тематичного плану проходження практики. Тут же в загальній послідовності відображає участь або відвідування нарад, семінарів, пленарних засідань тощо.

4. Стан виконання того чи іншого виду робіт студентом-практикантом, що відображається у щоденнику практики засвідчує своїм підписом безпосередній керівник від бази практики, тобто керівник відповідного підрозділу бази практики за яким закріплюється практикант.

5. Не рідше одного разу в тиждень студент зобов‘язаний надати щоденник на перевірку керівникам практики від коледжу і від бази практики за їхньою вимогою.

6. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики від бази практики, які складають характеристику на студента-практиканта.


1919168111588153.html
1919238899495994.html
    PR.RU™