Удосконалення методології обліку та організації облікового процесу

У зв’язку з тим, що спеціальних методик організації впровадження облікових, контрольних та аналітичних завдань немає, а в монографіях, статтях викладено лише окремі її елементи, у цьому підрозділі узагальнено передовий досвід деяких підприємств із впровадження облікових контрольних та аналітичних завдань.

Розглянемо методику організації впровадження найбільш складного облікового завдання — внутрішньогосподарського методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції на основі нормативного методу контролю.

Основними етапами впровадження завдання є вибір об’єктів, правова регламентація, організація обстеження етапу обліку виробництва, розроблення робочої інструкції (проекту); проведення виробничих нарад, експериментування, доробка робочої інструкції (проекту); внесення змін у положення, посадові інструкції, здавання робочої інструкції (проекту) в промислову експлуатацію.

Ті чи інші завдання можуть упроваджуватись на окремих або на всіх підприємствах об’єднання (галузі, підгалузі). Іноді в порядку експерименту завдання впроваджують на одному або кількох підприємствах, потім досвід узагальнюють і поширюють на інші підприємства (об’єднання). У цьому плані по­казовим є досвід упровадження за нормативом методу обліку затрат та калькуляції собівартості продукції, який буде розглянуто далі.

Залежно від особливостей технології й організації виробництва, рівня застосування обчислювальної техніки та інших факторів завдання на певному об’єкті впроваджують повністю або частково. Зокрема, це стосується завдання з організації нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції. Це зав­дання можна розв’язувати і впроваджувати повністю зі складанням розгорнутої калькуляції собівартості продукції (за нормами, змінами норм, відхиленнями від норм) і частково, коли використовуються лише елементи нормативного методу.

Основним документом упровадження облікового, контрольного і аналітичного завдання є наказ керівника підприємства. Якщо впровадження поширюється на ряд підвідомчих виробничих об’єднань, підприємств, то такий наказ видає об’єднання. Згідно з цим документом підвідомчі підприємства мають подати на затвердження план заходів щодо впровадження на підприємствах нормативного методу обліку затрат на виробництво; створити оперативні комісії під керівництвом головного інженера або заступника керівника. Комісія створюється в складі заступника (керівника); начальників управлінь — планово-економічного, бухгалтерського обліку і звітності (заступника керівника), технічного, головного механіка та енергетика, організації праці і заробітної плати, фінансового, контрольно-ревізійного і т. ін. Комісія виконує роботи з узагальнення та затвердження планів заходів, а також здійснює контроль за їх виконанням.

Управління бухгалтерського обліку і звітності, планово-економічне управління забезпечують підприємства (об’єд­нання) відповідними інструкціями, вказівками, рекомендаціями та іншими документами з нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції. Крім того, вони проводять з головними бухгалтерами та начальниками планово-економічних відділів підприємств семінари й організовують школи передового досвіду з організації впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.

До наказу додається план заходів щодо впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.

На основі наказу, плану заходів щодо впровадження норматив­ного обліку складають аналогічні плани заходів у підрозділах підприємства.

Обстеження обліку затрат на виробництво проводиться для оцінки дійсного його стану і виявлення недоліків, що перешкоджають упровадженню нормативного обліку, розробленню рекомендацій з їх ліквідації.

На кожному підприємстві складають план обстеження обліку затрат на виробництво. Зразок плану наведено в додатку 2.

У робочій інструкції (індивідуальному проекті) з нормативного методу обліку витрат та калькуляції собівартості продукції мають бути відображені і конкретна методологія нормативного обліку щодо конкретних умов виробництва, і його організація. Крім того, повинні бути представлені конкретні форми первинних документів (з обліку витрат за нормами, зміни норм), облікових реєстрів (калькуляційні листи, картки обліку виробництва), інструкції щодо їх заповнення, рекомендації з удосконалення нор­мативного господарства тощо. Кожний рекомендований документ, реєстр візують особи, відповідальні за їх складання.

Важливим етапом упровадження завдання є виробничі наради з розгляду різних питань нормативного обліку. Для широкого обговорення основних питань необхідно скласти тематику нарад. Для прикладу подаємо тематику нарад на підприємстві на два місяці:

1. Принципи визначення об’єктів калькуляції і складання класифікатора-оцінника.

2. Критична оцінка первинних документів.

3. Визначення основних видів відхилень від норм витрат матеріалів.

4. Порядок визначення сум відхилень.

5. Порядок розрахунку фактичних витрат матеріалів.

6. Обговорення інструкції щодо заповнення документів з витрат матеріалів.

7. Зміни форми маршрутного листка.

8. Обговорення інструкції щодо заповнення маршрутного листка.

9. Обговорення рекомендації щодо створення нормативної бази.

10. Обговорення строків складання середньотехнічних норм ви­трат матеріалів.

11. Забезпечення виконання першочергових заходів щодо впровадження нормативного обліку затрат і забезпеченість необхідними бланками для здійснення впровадження.

12. Обмін досвідом.

13. Зміна форми лімітно-забірної картки.

14. Порядок складання зведених коопераційних форм із праці в межах дільниць.

15. Погодження форм машинограм з витрат матеріалів.

16. Обговорення методу обліку затрат і калькуляції собівартос­ті продукції.

Підсумки наради оформлюють протоколом, в якому обов’яз­ково має бути рішення з обговорення з визначенням строків, виконавців тощо.

Експеримент з упровадження робочої інструкції (індивідуального проекту) проводиться дублюванням завдання за нормативним методом за місяць (у рекомендованих документах, реєстрах тощо).

Доробка робочої інструкції (індивідуального проекту) здійс­нюється за результатами експериментування.

Зміни і доповнення в положення про відділи, посадові інструкції вносяться, якщо цього потребує вирішення завдання, особливо це необхідно під час упровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.

Після обговорення та затвердження остаточного варіанта робочої інструкції (індивідуального проекту) завдання здають у промислову експлуатацію, що оформлюють спеціальним актом.

Питання для самоконтролю:

1. Які державні органи здійснюють керівництво розвитком обліку в Україні?

2. Як здійснюється перспективне планування розвитку бухгалтерського обліку та його організації?

3. Як впроваджуються заходи з удосконалення методології обліку у практичну діяльність підприємства?


Рекомендована література

Основна література:

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV зі змінами і доповненнями.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

5. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція від 30.11.99 р. №291 зі змінами та доповненнями.

6. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

7. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник / О.В. Лишиленко. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури». – 2004. –528 с.

9. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник / Н.М. Ткаченко – К.:Алерта, 2007. – 1080 с.

Додаткова література:

11. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. – 550 с.

12. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник під ред. Ф.Ф. Бутинця– Житомир: ПП “РУТА”, 2002. – 608с.

13. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: Навчальний посібник / О.П. Кундря-Висоцька – К.: Алерта, 2007. – 223 с.

14. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб.- Житомир:ЖІТІ, 2001.- 576с.

15. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. пос. / Т.М. Сльозко – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 224 с.

16. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. - К.: ВЦ „Академія”, 2007. - 704 с. (Альма-матер)

Ресурси:

17. Бібліотека інституту Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

18. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка,

пров. Короленка, 18
E-mail: LS@ korolenko.kharkov.com
http://korolenko.kharkov.com

19. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека,

вул. Кооперативна, 13/2
E-mail: director@ library.kharkov.ua
http://www.library.kharkov.ua

20. ІАЦ «Ліга», Ліга бізнес – Інформ, 2009


1919432586866873.html
1919463685361813.html
    PR.RU™