Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА 20___ РІК

Подають: Термін подання
юридичні особи (підприємства) за переліком, встановленим органами державної статистики - органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 9 лютого № 1-підприємництво (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 30.08.2010 № 365 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 11.08.2011 № 208)
Респондент: Найменування: _________________________________________________________________________________________ Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____________________________ ______________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ 1. Демографія підприємства

Господарська діяльність здійснювалась протягом | | місяців звітного періоду (обов'язково вказується кількість місяців від 0 до12 у цілих числах) (100)

При заповненні цього розділу необхідно відмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що відбулась.

Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві протягом звітного року:

Створення підприємства відбувалось шляхом: Код зміни Дата події: число місяць рік
утворення нового підприємства | | | ||| 20 |||
злиття підприємств в одне | | | ||| 20 |||
поділу підприємства на декілька | | | ||| 20 |||
виділу у нове | | | ||| 20 |||
інший (укажіть який): | | | ||| 20 |||
Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події: число місяць рік
приєднання підприємств (суб’єктів господарювання)в одне із збереженням звітуючого | | | ||| 20 |||
приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній | | | ||| 20 |||
виділ підприємств | | | ||| 20 |||
часткове зменшення активів шляхом їх передавання, продажу | | | ||| 20 |||
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі | | | ||| 20 |||
взято в оренду основні засоби іншого підприємства | | | ||| 20 |||
передано в оренду основні засоби свого підприємства | | | ||| 20 |||
перетворення (зміна організаційно-правової форми) | | | ||| 20 |||
поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства | | | ||| 20 |||
інший (укажіть який): | | | ||| 20 |||

Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події: число місяць рік
злиття підприємств (суб’єктів господарювання)в одне та приєднання підприємств (суб’єктів господарювання) | | | ||| 20 |||
приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній | | | ||| 20 |||
поділу підприємства на декілька | | | ||| 20 |||
тимчасового призупинення виробництва | | | ||| 20 |||
ліквідації підприємства | | | ||| 20 |||
підприємство в процесі ліквідації | | | ||| 20 |||
перетворення (реорганізації) | | | ||| 20 |||
інший (укажіть який): | | | ||| 20 |||

На підприємстві не було жодного випадку із указаних вище (закресліть клітинку)
(обов'язково заповнити при умові незаповнення рядків 111-115, 121-130, 131-138)

Стор. 2 ф.№ 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Розділи 2 - 6 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць, наведених у розділі 7

Розділ 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та

Запасів за видами економічної діяльності

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні підкласу Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис.грн. з одним десятковим знаком з нього обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, тис.грн. з одним десятковим знаком (гр.2 £ гр.1) Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних працівників), осіб (гр.3 = ряд.510 + ряд.520 гр.1 розд.4) Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис.грн. з одним десятковим знаком
А Б
Усього по підприємству (200) (сума рядків за видами економічної діяльності, гр.1-4) Х
у тому числі за видами економічної діяльності1):

1) За переліком видів економічної діяльності, наведеним в Інструкції щодо заповнення форми.

Інтегрована діяльність

Чи вироблялась на підприємстві протягом року продукція, яка у звітному періоді використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві (закресліть відповідну клітинку (обов'язково заповнити)) Так Ні

заповнюють підприємства, які вказали відповідь ²Так"

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві (заповнюється за КВЕД на рівні підкласу) Код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності (заповнюється за КВЕД на рівні підкласу) Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізованої продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (у відсотках без десяткового знака)
А Б

Стор. 3 ф.№ 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

Код Операційні з них:
виду економічної діяльності за КВЕД на рівні підкласу витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг, тис.грн. з одним десятковим знаком (гр.1= гр.2+гр.3+гр.4+ гр.5+гр.7+гр.8) Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів) Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві Амортизація Витрати на оплату праці з них на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності (гр.6< гр.5) Відрахування на соціальні заходи Інші операційні витрати
А Б
Усього по підприємству (200) (сума рядків за видами економічної діяльності, гр.1-8) Х
у тому числі за видами економічної діяльності1):

1) За переліком, наведеним у підрозділі 2.1.


Стор. 4 ф.№ 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Запаси

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні підкласу Поточні біологічні активи Незавершене виробництво Готова продукція
на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року на кінець року
А Б
Усього по підприємству (200) (сума рядків за видами економічної діяльності, гр.1-6) Х
у тому числі за видами економічної діяльності1):

1) За переліком, наведеним у підрозділі 2.1.


Стор. 5 ф.№ 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

(тис.грн. з одним десятковим знаком)

Код рядка Фактично за рік
А Б
Із гр.2 ряд. 200 підрозд. 2.3 розд.2 (гр.2 ряд. 200 підрозд.2.3 розд.2 ³ ряд.260+ряд.262)
- витрати на енергію (тепло-, електроенергію)
- витрати на паливо
Із гр.8 ряд. 200 підрозд. 2.3 розд.2 (гр.8 ряд. 200 підрозд. 2.3 розд.2 ³ ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд340)
- витрати на відрядження
з них добові (ряд.315£ ряд. 310)
- оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності)
- орендна плата
з неї плата за землю (ряд.335£ ряд. 330)
- податки, збори (обов'язкові платежі)

Довідково по роботах (послугах), що виконувались на умовах підряду із давальницької сировини
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку(обов'язково заповнити )) Так Ні
заповнюють підприємства – замовники, які вказали відповідь ²Так²
Код рядка Фактично за рік, тис.грн. з одним десятковим знаком
А Б
Із гр.2 ряд. 200 підрозд. 2.3 розд.2 (гр.2 ряд. 200 підрозд.2.3розд.2 ³ ряд.350+ряд.360)
- вартість сировини, переробку якої здійснило стороннє підприємство (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах
- оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах
Із гр.2 ряд. 200 підрозд. 2.1 розд.2 (гр.2 ряд. 200 підрозд.2.1 розд.2 ³ ряд.365) - обсяг продукції (робіт, послуг), виготовленої на сторонніх підприємствах (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини і реалізованої без додаткової обробки на цьому підприємстві (ряд.365= ряд.370+ряд.375+ряд.380)
у тому числі:
- продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, D, Е за КВЕД)
- продукція будівництва
- інших видів економічної діяльності
Підприємство виготовляло продукцію (виконувало роботу, надавало послуги) на умовах надання йому давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку(обов'язково заповнити)) Так Ні
заповнюють підприємства – виробники, які вказали відповідь ²Так²
Код рядка Фактично за рік, тис.грн. з одним десятковим знаком
А Б
Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (ряд.390= ряд.391+ряд.392)
у тому числі
- вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного замовника)
- імпортна сировина (яка надійшла від закордонного замовника)
Із гр.1 ряд. 200 підрозд. 2.1 розд.2 (гр.1ряд. 200 підрозд.2.1 розд.2 ³ ряд.393)
- обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини (ряд.393= ряд.394+ряд.395+ряд.396)
у тому числі
- продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, D, Е за КВЕД)
- продукція будівництва
- інших видів економічної діяльності
Код рядка Надходження фактично за рік
А Б
Довідково: Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (уключаючи поточні біологічні активи) (ряд.470³ ряд. 475 + ряд. 476)
з них - енергії (тепло-, електроенергії)
- палива

Стор. 6 ф.№ 1-підприємництво (річна)


1919656794510197.html
1919722725258144.html
    PR.RU™